Vad säger lagen?

Alla fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagens andra kapitel.

Detta gäller även fornlämningar under vatten. Lagens främsta syfte är att fornlämningarna i vårt land ska skyddas och bevaras.

Ansvaret för detta delas av alla, av såväl myndigheter som enskilda personer, men det är Länsstyrelsen som har tillsyn över kulturminnesvården och som kan fatta beslut i fornlämningsfrågor.

Senast uppdaterad: 2018-02-13 14:41