Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inventering av sandödla

Sandödlan (Lacerta agilis) är fridlyst och är en av de arter som har ett starkt skydd både nationellt och internationellt. Våra naturvårdsbiologer bistår med sina expertkunskaper om hotade arter och deras livsmiljöer och utför inventeringar för en hållbar samhällsplanering.

Sandödlan är fridlyst i Sverige sedan 1985. I ett nationellt perspektiv är sandödlan hotad och klassad som sårbar. Arten har ett mycket starkt skydd genom EU:s habitatdirektiv. Man får inte skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Detta kan stå i motsättning till utbyggnadsplaner. För att kunna ta tillräcklig hänsyn är det därför viktigt att kartlägga förekomsten av hotade och skyddade arter i god tid.

Med mångårig erfarenhet från aktivt fältarbete och kunskap om sandödlans krav på sin miljö kan vi snabbt göra en bedömning om det kan finnas sandödla inom det givna uppdragsområdet.

Storleken på det geografiska området kan variera utifrån uppdragets karaktär. Inventeringsarbetet kan innebära att leta efter individer, att kartlägga områden lämpliga för sandödla och att identifiera potentiella fortplantningsområden/viloplatser. Alla fynd av sandödla rapporteras till Artportalen, den nationella databasen för artobservationer.

Kontakta oss för inventeringar

Kontakta oss om du behöver hjälp med en inventering.

Leif Lithander, 010-441 42 46, leif.lithander@vgregion.se 

Göran Nilson, 010-441 42 43, goran.nilson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53