Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inventering av mollusker

Mollusker såsom snäckor, sniglar och musslor är ofta starkt ekologiskt specialiserade. De är bundna till särskilda biotoper, känsliga för förändringar i den och mycket beroende av sin livsmiljö. Våra naturvårdsbiologer bistår med sina expertkunskaper om hotade arter och deras livsmiljöer och utför inventeringar för en hållbar samhällsplanering.

De flesta arter av landlevande mollusker är väldigt stationära och därmed känsliga för förändringar i den direkta livsmiljön. Att de är starkt, ekologiskt specialiserade gör att många arter är helt knutna till speciella och ovanliga biotoper som till exempel rikkärr. De flesta arters beroende av kalk gör den känsliga för försurningspåverkan, deras krav på kontinuitet och orördhet gör dem känsliga för skogsbruk, deras krav på fuktighet gör dem känsliga för förändringar i hydrologin, som dikning.

Sållning av markförna

Vid en inventering av landmollusker arbetar vi med sållning av markförna. Majoriteten av de svenska landsnäckorna är mycket små och ett sållprov kan innehålla från några få upp till flera tusen snäckor, beroende på i vilken miljö det insamlats. Provet tas in på lab och får torka. Snäckorna extraheras för hand under förstoringsglas och artbestäms under mikroskop. Artsammansättningen och de enskilda arternas frekvens bestäms och analyseras. Lokalens och de intressanta arternas status utvärderas och korreleras till biotopens kvalitet och struktur. Utifrån utvärderingen kan rekommendationer och råd utformas (reservatsbildning, skötselrekommendationer et) för att arten ska kunna leva kvar och biotopen bevaras intakt/utvecklas positivt.

28 000 lokaler på 60 år

Göteborgs naturhistoriska museum drev under åren 1921-1981 (1995) ett omfattande inventeringsprojekt där marklevande smådjur samlades in från ca 28.000 lokaler, huvudsakligen i Syd- och Mellansverige. Projektets viktigaste djurgrupp var landlevande mollusker (snäckor och sniglar) och inriktningen akademisk grundforskning med ekologiska och zoogeografiska frågeställningar. En mycket stor, unik kunskap om arternas utbredning och ekologiska krav har genererats. Materialet har med tiden fått en mycket vidare användning än den strikta forskningen. Markfaunadata används löpande (som bakgrunds- och kontrollmaterial) i ett flertal naturskydds- och miljöövervakningsprojekt där museet samarbetar med olika myndigheter, institutioner, organisationer och företag. 

Sötvattensmollusker (främst stormusslor)

I samarbete med andra institutioner och myndigheter främst Naturhistoriska Riksmuseet har inventerings och artövervakning på stormusslor i sötvattens utförts. Sammarbetet har också omfattat utarbetande av har ett informationsmaterial med artinformation om de svenska sötvattensmusslorna, deras ekologi och utbredning, deras användning som miljöindikatorer, inventeringsmetodik för arterna samt en bestämningstabell (inlusive utbildning och föreläsningar för länsstyrelser och andra intressenter), metodikutveckling för kvalitativa och kvantitativa undersökningstyper för sötvattensmusslor; samt Åtgärdsprogrammet för Tjockskalig målarmussla. 


Museets kompetens på området kan sammanfattas som:

  • Inventeringar av limniska stormusslor
  • Ut- och vidareutveckling av undersökningstyper för limniska stormusslor och annat bakgrundsmaterial för användning av limniska stormusslor i miljöövervakningsarbete.
  • Utbildning av inventerare och spridande av information genom kurser, föredrag etc. Vi utför inventeringar av land- och sötvattensmollusker

Kontakta oss om du behöver hjälp med en inventering.

Ted von Proschwitz, 010-441 42 44, ted.v.proschwitz@vgregion.se
Senast uppdaterad: 2020-06-03 12:53