Kulturarvsakademin

Västra Götaland är en stark kulturarvsregion. Här finns flera internationellt uppmärksammade kulturarv och ett världsarv – hällristningarna i Tanum. I regionen finns spetskompetens inom historia och kulturarv på flera institutioner – som Göteborgs Universitet och Västra Götalands många kultur- minnesinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer. En ny avsiktsförklaring är nu påskriven för att stärka Kulturarvsakademins arbete.

Västra Götalands Kulturarvsakademi har kulturarvet i fokus. Vårt perspektiv är människors behov av delaktighet och inkludering i frågor som rör kulturarvet. Vår gemensamma plattform i det arbetet är Farokonventionen som är Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde med ett övergripande tema att kulturarvet ska ses som en resurs för en socialt hållbar utveckling.

Farokonventionen

Syftet med konventionen är att skapa ett ökat samspel mellan medborgarna och den traditionella kulturarvssektorn, samt övriga institutionella och privata aktörer. Ett mer aktivt medborgardeltagande i alla typer av kulturarvsprocesser kan garantera ett bredare och mer dynamiskt urval av kulturarv – ett urval som snarare speglar samtidens ”här och nu” än dåtiden. Ett urval som kan vara värt att sträva efter för att uppnå social hållbarhet.

Frågor som vad vi bevarar, varför och för vem behandlas också i konventionen för att fokusera på hur kulturarvet kan hanteras och integreras i pågående samhällsprocesser. De två viktiga utgångspunkterna är dels att sätta människan i centrum genom en tydlig koppling till mänskliga rättigheter och dels att framhålla de positiva fördelarna med att använda kulturarvet som en resurs.

Kulturarvet ska kunna förmedlas oavsett ägandeanspråk. Frågan om vem som har tillgång och tolkningsföreträde till olika kulturarv är också centralt ur ett demokratiperspektiv. Klicka här för att läsa mer om Farokonventionen.

Centrum för kritiska kulturarvsstudier

Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet/Centre for Critical Heritage Studies, CCHS, är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med deltagare från Humanistiska, Samhällsvetenskapliga, Naturvetenskapliga och Konstnärliga fakulteten. CCHS samlar bland annat fyra forskningsfält som är Hälsa, Globalisering, Stad och miljö samt Digitalisering och arkiv.

Till forskningsfälten kommer gemensamma arbetsgrupper från både akademin och praktiken att bildas för att bidra till kunskapsutveckling kring behovet av delaktighet och inkludering i frågor som rör kulturarvet.

En bro mellan akademi och praktik

Kulturarvsakademin ska därför fungera som en bro mellan praktiken och akademin för en gemensam utveckling kring kulturarvet och kulturarvets processer i Västra Götaland.

Avsiktsförklaringen undertecknades 29 april 2016 och ska i första hand gälla mellan 2016-04-01 – 2018-12-31 med möjlighet till förlängning i 3 år. De ingående parterna är:

  • Västra Götalandsregionen, Västarvet 
  • Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg
  • Statens museer för världskultur, Världskulturmuseet i Göteborg
  • Göteborgs stad, Kulturförvaltningen
  • Stiftelser - Bohusläns museum
  • Museinätverk Väst, genom Borås museum 

Västarvet och Göteborgs universitet bidrar med var sin verksamhetsledare/koordinator till akademin. Från Västarvet är det Monica Gustavsson som har uppdraget.

Vill du veta mer?

Monica Gustavsson
Utvecklare, Västarvet
Mobil:0706-46 12 74
E-post: monica.i.gustafsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-10 10:14