Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mer om vårt miljöarbete

Rensa bort kemikalier, köpa in ekologisk mat, sortera sopor och byta ut belysning. Allt är exempel på vad vi inom förvaltningen gör för att minska vår miljöpåverkan.

Resor och klimatpåverkan

Den klimatpåverkan som brukar framhållas mest är transporter av människor och varor. Här arbetar förvaltningen med att se över vilka sorters tjänstebilar vi har och hur vårt behov av transporter ser ut. Regionens kommande nya resepolicy är ett verktyg som kommer att ge bra vägledning i hur vi ska arbeta vidare med frågan kring våra resor. Vi kommer att behöva se över våra rese- och mötesmönster ännu en gång och försöka lägga fler möten via Skype eller planera in efter befintliga kollektivrutter, så att bilåkandet blir överflödigt. Frågan vi måste ställa oss är om det är nödvändigt att alltid mötas rent fysiskt eller om vi kan använda oss av de nätbaserade hjälpmedel som finns.

Inköp och miljö

För att få bättre kontroll över in- och utflödet av varor, avfall och tjänster har det påbörjats en mer genomgripande översyn av våra inköpsrutiner. Genom att låta inköpen gå via en större inköpsorganisation kan vi ställa helt andra miljökrav än om vi skulle agera som egen liten förvaltning, en större inköpsorganisation skapar fördelar för oss.

Vi kommer framöver att titta på vad det är vi köper in och varför. En bättre framförhållning och planering inför större arbeten leder till att vi kan undvika onödiga felköp som på sikt kan ge en fördyring. Att ha koll på inköpen kommer förhoppningsvis också att leda till en bättre ekonomisk medvetenhet.

Inom förvaltningens samtliga delar sker någon form av sopsortering. Hur den ser ut beror på i vilken kommun som just den verksamheten befinner sig.

Bättre belysning

På energiområdet kommer förvaltningen att göra en kartläggning över det samlade behovet att på sikt byta ut all armatur inom våra byggnader. Detta gäller både armaturer för utställningsverksamhet och armaturer i övriga utrymmen. I dagsläget är dessa av gammalt utförande och lever inte upp till kraven på låg energiförbrukning, miljömässighet och god arbetsbelysning. Detta är ett omfattande arbete som kommer att pågå under en längre tid men som på sikt kommer att ge ett positivt utslag på vår energiförbrukning.

Vi vill bli giftfria

En del av förvaltningens verksamheter använder kemikalier för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Under de gångna åren har vi deltagit i det kemikalieprojekt som regionen bedrivit och succesivt minskat ned och rensat ut det som varit onödigt. Behandlingsprocesser  ändras över tid och vi försöker ständigt att ta till oss ny forskning inom de berörda områdena. En giftfri miljö är viktigt att sträva mot både rent allmänt men också med tanke på den arbetsmiljö som vi erbjuder vår personal. Vissa ämnen kan vara svåra att ersätta, men man kan alltid jobba med att minimera mängderna. Det avfall och restprodukter som uppstår skickas på destruktion vid någon godkänd anläggning.

Röntgen och kylanläggningar besiktigas regelbundet för att hålla så hög standard som möjligt och onödiga utsläpp förhindras.

Ekologiskt är grejen

Livsmedelsinköpen till förvaltningen är inte särskilt stora men vi försöker att välja så mycket ekologiskt som är möjligt och tillgängligt via våra leverantörer. Att sortera ut matavfallet från det övriga hushållsavfallet görs, beroende på vad respektive kommun samlar in.


Senast uppdaterad: 2016-06-01 14:32