Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fakta om Sveriges fem nationella minoriteter

Våra nationella minoriteters språk och kulturer är en del av vårt gemensamma kulturarv. Västarvet vill belysa vårt kulturarvs undanträngda röster - med utgångspunkt i våra nationella minoriteter och mänskliga rättigheter.

Ett mångkulturellt Sverige

Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar har funnits i landet under mycket lång tid. Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. 

Sverige har fem nationella minoriteter


Samer:
Det finns 20 000–35 000 samer i Sverige som talar olika varieteter av samiska. Samerna är även ett urfolk.
Sverigefinnar: Det finns 450 000–600 000 sverigefinnar i Sverige. Många bor i Stockholm-Mälardalen. Minoritetsspråket är finska.
Tornedalingar: Det finns cirka 50 000 tornedalingar i Sverige framförallt bosatta i Norrbotten. Minoritetsspråket heter meänkieli.
Romer: Det finns 50 000–100 000 romer i Sverige bosatta över hela landet. Minoritetsspråket är olika varieteter av romani chib.
Judar: Det finns 20 000–25 000 judar bosatta i Sverige. Minoritetsspråket är jiddisch.

Lagen ger nationella minoriteter rättigheter:

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft i Sverige. Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande.

§3 Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag.

§4 I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

§5 Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Tre delmål för nationella minoriteter

Regeringens målsättning med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

1: DISKRIMINERING OCH UTSATTHET

Diskriminering, utsatthet och missgynnande av personer som tillhör nationella minoriteter ska bekämpas. De ska ha samma möjligheter som resten avbefolkningen att delta i samhällslivet.

2: INFLYTANDE OCH UTSATTHET

De nationella minoriteternas möjligheter till inflytande och delaktighet ska stärkas, bland annat genom att myndigheter samråder med dem. Minoriteterna ska ges reellt inflytande i frågor som berör dem.

3: SPRÅK OCH KULTURELL IDENTITET

De nationella minoriteternas språk och kulturer ska skyddas och främjas. Personer som tillhör nationella minoriteter ska kunna tillägna sig och använda sitt modersmål och utveckla en egen kulturell identitet. De nationella minoritetsspråken ska vara levande språk i Sverige.

Innehållet kommer framför allt från Länsstyrelsen i Stockholm. Klicka här för att läsa mer på deras webbplats.

Rätten till kultur och vårt gemensamma kulturarv

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för rättighetsbaserade arbetsmetoder. Det avspeglas bland annat i styrdokumenten: En mötesplats i världen – Västra Götalandsregionens kulturstrategi, Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter samt Kulturnämndens plan för mänskliga rättigheter.

Rättighetsbaserat arbete innebär delaktighet för alla som berörs av kulturverksamheterna, där ingen person eller grupp diskrimineras eller att inga rättigheter kränks. Mångfald, aktiv inkludering, förändring och förnyelse är nyckelbegrepp för att möta alla invånares behov och intresse av kultur.

Tillgången till makt och resurser är avgörande för deltagande i kulturlivet - vilket gör att maktperspektivet hela tiden måste värderas. Klicka här för att läsa Västra Götalandsregionens riktlinjer för vidgat deltagande (pdf).

Nyttiga länkar till mer information

Kontakt

Monica Gustavsson
Utvecklare
Mobil 0706-46 12 74
E-post: monica.i.gustafsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-02-25 14:01