Hus, människor och minnen

Forsviks bruk är ett av de byggnadsminnen som är beskrivet i boken Hus, människor, minnen. Foto Ian Schemper/Västarvet.

Välkommen att med lust och inspiration utforska kulturmiljön som vi alla lever i. "Hus, människor, minnen" är ett praktverk till bok som berättar Västra Götalands läns historia genom dess byggnadsminnen.

Västra Götalands län är ett stort län med lång och skiftande historia som avspeglar sig i dess bebyggelse. Här finns torp och gårdar, kaptenshus och sjöbodar, slott och borgerskapets hus – men också en rik industribebyggelse. I boken ”Hus, människor, minnen” återfinns byggnadsminnen som Smögens lotsutkik i Sotenäs, Rydals fabriker i Mark, Mariestads teater och Feskekörka i Göteborg.

Hus väcker minnen. Hus är skapade och använda av människor. Alla har en relation till hus, från barndomshemmet till skola, institution och arbetsplats. En del hus väcker positiva minnen, andra kan vara negativt laddade, men ändå viktiga för samhällets gemensamma minne. (Ur bokens förord av landshövding Lars Bäckström.)


Idag bor närmare 90 % av Sveriges befolkning i städer och tätorter. Men om man backar ett par hundra år var siffran den helt omvända – över 90 % bodde då på landsbygden och merparten av dessa hade sin försörjning av det jorden gav. I såväl slott som koja spelade jord- och skogsbruk en central roll och det har också påverkat bebyggelsens utveckling.

Tematiskt urval

I Västra Götalands län finns det drygt 250 byggnadsminnen och i boken presenteras ett urval som ger olika ingångar till historien och berättelser om de som levt här. Byggnaderna är indelade efter olika teman som bland annat Vid havet, Bad och kurorter, Med jorden som grund, Skola och bildning, Mötesplatser samt Brott och straff. Flera av Västarvets antikvarier medverkar med artiklar i boken.

Ett samarbete med kunskap i fokus

Boken "Hus, människor, minnen" är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götalands län i ett brett samarbete mellan länets museiorganisationer, universitet, specialister och förvaltare av byggnadsminnen med stor kunskap om miljöerna och byggnaderna som skyddas av kulturmiljölagen. Den är producerad i samverkan med Bohusläns museums förlag.

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2018-08-30 10:39