Utbildning om Europeiska landskapskonventionen

Under 2017 och 2018 erbjuder Västarvet en utbildning om Europeiska landskapskonventionen för HembygdVäst och i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Utbildningen innehåller både föreläsningar, seminarier och praktiska workshops.

Utbildningen sker under fem tillfällen under 2017 och 2018 med syfte att ge ökade kunskaper om Europeiska landskapskonventionen bland aktiva inom hembygdsrörelsen och ökade kunskaper om möjligheterna att med stöd av konventionen vara delaktig i utformningen av landskapet.

Bakgrund

Den europeiska landskapskonventionen – inrättad av Europarådet och som gäller i Sverige från 2011 – ger stöd för att bättre ta tillvara kvaliteter i landskapen omkring oss. Konventionen syftar till att ge invånarna inflytande och delaktighet över stads- och landsbygdsplanering med kulturarvet som utgångspunkt.

När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar vi oss att skydda, förvalta och planera vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner. Detta innebär bland annat att Sverige ska:

• erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen

• öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i privata organisationer och hos offentliga myndigheter

• främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt

• utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa

• utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har ett mångårigt samarbete med såväl andra regioner som civilsamhällets företrädare i dessa frågor. Inom ramen för en överenskommelse med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar kulturnämnden med landskapskonventionen.

Målsättningar

Att i samverkan med hembygdsrörelsen planera och genomföra en utbildning för 25 förtroendevalda inom hembygdsrörelsen. Dessa förväntas bli ambassadörer i den egna organisationen och själva ordna studiecirklar

Förväntade resultat

Ökade kunskaper om Europeiska landskapskonventionen bland aktiva inom hembygdsrörelsen och ökade kunskaper om möjligheterna att med stöd av konventionen vara delaktig i utformningen av landskapet. 

Utbildningstillfälle 1

Onsdagen 15 mars 15.00 – 19.00
Göteborg. Göteborgs Hembygdsförbund Postgatan 4

Föreläsare: Anders Hedlund Riksantikvarieämbetet, Stina-Britt Björk Studieförbundet vuxenskolan.

Klicka här för att ladda ned Anders Hedlunds presentation.

Utbildningstillfälle 2

Lördagen 22 April 11.00 – 15.00
Plats: Mellerud/Åsnebyn

Föreläsare: Mikael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund, Anders Nilsson & Björn Ohlén,Västarvet

Klicka här för att ladda ned Mikael Lehortst presentation.

Klicka här för att läsa mer om LAB190.

Utbildningstillfälle 3

Onsdagen 20 september 15.00 – 19.00
Plats: Falköpings museum

Föreläsare: Johanna MacTaggart, Biosfärområden som arenor för ökat medskapande

Utbildningstillfälle 4

Lördagen 14 oktober 11.00 – 15.00
Plats. Uddevalla, Bohusläns museum

Föreläsare: Magnus Ljung, SLU

Utbildningstillfälle 5: Kick off

Preliminärt: 21 februari, 2018. 09.30-15.00
Plats: Studieförbundet vuxenskolan, Örngatan 6 i Göteborg.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 14:56