LAB190 - vägen mot det hållbara samhället

Foto Anders M Nilsson

LAB190 är ett utvecklingsprojekt i området utmed riksväg 190. Landskapet längs med vägen utgör en grön kil som sträcker sig mellan Nossebro och Göteborg. Här är visionen att skapa ett modellområde för hållbar utveckling.

LAB190 är en långsiktig samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling i landskapet längs väg 190 från Hjällbo till Nossebro. Väg 190 är cirka 70 km lång skär genom fyra kommuner; Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Det ingår i en av de gröna kilar som i Strukturbilden för Göteborgsregionen (GR) lyfts fram som viktiga för en hållbar samhällsutveckling.

Vättlefjäll-Risvedenkilen är den gröna kil med störst samman­hållen jordbruksmark och utgörs av en levande landsbygd i direkt kontakt med storstaden och bostadsområdena i Nordöstra Göteborg. I Essunga möter strukturbilden för Göteborgsregionen Strukturbilden för Skaraborg. I Skaraborg pekas stråket via 190 ut som en viktig länk mellan strukturbilderna – ett så kallat LINK-område.

Sammanhängande landskap

Samverkan inom LAB190 utgår från den Europeiska landskapskonventionen och intentionerna i den. Begreppet landskap är centralt. Ett landskap hänger samman oavsett territoriella eller ämnesmässiga gränser. En annan viktig utgångspunkt är invånarnas möjligheter att påverka och bidra till landskapets utveckling. 

Vi tror att en bred samverkan kring områdets utveckling stärker samspelet mellan stad och land.

Mat, turism och infrastruktur

LAB 190 initierades 2013 genom en förstudie där Västarvet bjöd in representanter från Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga (tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund och Länsstyrelsen Västra Götaland) till en bussresa längs väg190 och ett uppföljande seminarium. Vid det senare enades deltagarna om att MAT, TURISM och INFRASTRUKTUR var tre angelägna teman att fokusera samverkan kring.

En arbetsgrupp bildades som tog fram ett samverkansavtal där viljeinriktningen mellan parterna fastslogs. Parter i LAB190 är Göteborg/Stadsdelsförvaltningen Angered, Lerums kommun, Alingsås kommun, Essunga kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Västarvet/Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg samt Länsstyrelsen.

Omfattande kartläggning

Under 2014 inriktades arbetet på att genomföra en kartläggning av området utifrån de tre ovanstående temana. Kartläggningen utgick från dialogmöten med aktörer i området. Dessa följdes upp med projektverkstäder där flera utvecklingsförslag framkommit. Kartläggningen innefattade också sammanställning av natur- och kulturmiljöer, besöksmål, restauranger, boendeanläggningar och kommunikationer. Därutöver skickades en enkät ut till nästan 450 markägare i området om inriktningen på deras verksamhet för att få en bild av de gröna näringarnas villkor.

Utvecklingsplan och övergripande mål

Våren 2015 tog arbetsgruppen fram ett förslag till en Interkommunal utvecklingsplan med övergripande mål och bilagd handlingsplan för genomförande från 2016. Planen bearbetades vid ett seminarium med arbetsgruppen och politiska representanter från parterna. Efter revidering har utvecklingsplanen antagits av respektive part som också utsett representanter till en politisk styrgrupp.

Festa Via 190 – Sveriges längsta gatufest

2015 genomfördes också ett första gemensamt projekt; Festa Via 190 – Sveriges längsta gatufest, där en arbetsgrupp av lokala aktörer och föreningar tillsammans satte ihop en festival med över hundra programpunkter under 9 dagar. Festa Via 190 fick stöd från Västra Götalandsregionens handlingsprogram för Kulturella och Kreativa Näringar.

Gröna näringar på frammarsch

Under vintern och våren 2015-16 genomförde BRG i samverkan med övriga parter en förstudie kring möjligheterna att starta ett matturismkluster i området. Inom ramen för denna togs förnyad och fördjupad kontakt med representanter för de gröna näringarna i området.

Under 2016 påbörjades arbetet med konkreta projekt och insatser utifrån handlingsplanen. I samband med detta har arbetsgruppen bytt namn till samordningsgrupp för att inte blandas ihop med arbetsgrupper för enskilda projekt.

I september 2016 genomfördes en andra Festa Via 190.

Vill du veta mer?

Anders M Nilsson, Västarvet
Utvecklare
Mobil: 0704-81 67 64
E-post: anders.m.nilsson(a)vgregion.se

Björn Ohlén, Västarvet
Utvecklare
Tfn: 0708-72 37 69
E-post: bjorn.ohlen(a)vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-23 13:03