Kulturmiljö

Vårt arbetsfält är historien på plats i landskapet. Vi dokumenterar och förmedlar det historiska innehållet. Vi tar fram underlag för vård och utveckling av kulturarvet. En självklar samverkanspart i arbetet med kulturarvet som resurs för hållbar utveckling.

Kulturmiljöerna med sina historiska dimensioner är en resurs för besöksmålsutveckling såväl som en källa till lokal förankring. Guidad visning på Ursholmens fyrplats.

Kulturmiljö

Arbetsfältet rymmer många aspekter, alla kopplade till kulturarvet på plats i landskapet:

Dokumentationer och kunskapsuppbyggnad

Etnologiska dokumentationer, byggnadsinventeringar, arkeologiska kunskapsunderlag med mera, vi har de flesta kompetenser. Genom vårt mångåriga och systematiska kunskapsuppbyggnadsarbete är vi en god samarbetspart i olika typer av projekt med historisk inriktning.

Kulturmiljöunderlag

Vi erbjuder breda kompletta kulturmiljöunderlag för samhällsplaneringen, rörande såväl bebyggelsefrågor som arkeologiska och andra frågor.

Kulturarvsförmedling

Att förmedla det kulturhistoriska innehållet på en plats eller för en trakt är ett nödvändigt led i att kunna utnyttja kulturarvets fulla potential som utvecklingsfaktor och identitetsskapare. Vi arbetar med förmedling i form av föredrag, seminarier och kurser, vi åtar oss uppdrag för skyltning av besöksmål, och vi har även förlags- och redigeringskompetens.

Antikvarisk medverkan

Byggnadsvårdsprojekt behöver tillgång till antikvarisk kompetens under projektets genomförande. Vi utför antikvarisk medverkan i sådana projekt.

Kyrkoantikvariska frågor

Kyrkorna bär på ett stort kulturarv, där vi har en bred kompetens för allt från rådgivning och antikvarisk medverkan till inventeringar, konserveringsarbeten och vård- och underhållsplaner.

Fornlämningsfrågor

Rådgivning och hantering av frågor rörande fornlämningar, såväl för privatpersoner som samhällsplanerare.

Om K-märkta hus

Frågor rörande skyddad bebyggelse, i dagligt tal "k-märkt".

Industri- och maritimhistoria

Två av våra profilområden, kopplade till västsverige som en region med både ett viktigt industrihistoriskt arv och en viktig maritim historia.