Hjo - en stad med en rik berättelse

 • Bild 1 av 10

  Badhytter, Guldkroksbadet, Hjo

 • Bild 2 av 10

  Kvarteret Rättvisan, Hjo

 • Bild 3 av 10

  Sjögatan, Hjo

 • Bild 4 av 10

  Guldkroksvallen i Hjo, entrébyggnad från tidigt 1930-tal.

 • Bild 5 av 10

  Grebbans kvarn vid Hjoån

 • Bild 6 av 10

  Industribyggnad, kvarteret Kopparslagaren, Hjo

 • Bild 7 av 10

  Fyren i Hjo hamn

 • Bild 8 av 10

  Lusthustak i Hjo

 • Bild 9 av 10

  Hjo folkhögskola, Lundbyskogen

 • Bild 10 av 10

  Stora torget vid Källaren och Långan

Hjo stad med sina många byggnader och miljöer från olika tider är i sig en ovanligt rik och uttrycksfull berättelse om en småstads liv och förhållande till omvärlden genom tiderna. Nu arbetar Västarvet med att ta fram ett kulturmiljöunderlag för staden.

Nytt kulturmiljöunderlag på gång

Torsdagen den 19 maj 2016 påbörjade Västarvets antikvarier Erik Holmström och Ulf Larsson arbetet med kulturmiljöunderlaget, som utförs i samverkan med uppdragsgivaren Hjo kommun. Till genomförandet har man fått ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Kurortsliv och småindustri

Hjo stad är intressant och speciell på många sätt. Klassiska stadsnäringar som sjöfart, handel och hantverk har varit starka och danande profiler för stadens liv och utformning genom tiderna, under den senare delen av 1800-talet och 1900-talet även med kurortsliv, rekreation, småindustri och kommunikationernas utveckling som drivkrafter. Allt som allt är det många faktorer som starkt bidrar till stadens karaktär och livsmiljö samt Hjobornas identitet.

Syftet med att ta fram ett övergripande kulturmiljöunderlag är att identifiera och beskriva större sammanhängande kulturmiljöer i Hjo stad. Stadens kulturarv är en viktig del av infrastrukturen i kommunen – en kollektiv nyttighet som det gäller att ta hand om och förvalta på bästa sätt i nutid och för framtid.

God byggnadsvård i Hjo

I Hjo håller bebyggelsen i regel mycket hög kvalitet och här har man framför allt sedan 1980-talet bedrivits en målmedveten inriktning mot god byggnadsvård och ett bevarande som syftar till att förena det förflutna med nutidens behov, allt som allt i en lyckosam förening. Kommunens profilarbete av trästaden Hjo, som bland annat resulterat i Europa Nostra-utmärkelse och projektet Tre Trästäder, ger återklang i en mycket välvårdad stadsbild som omfattar hela Hjo stad. Genomförandet av en kulturmiljöinventering kan innebära värdefulla komplement till vidareutveckling av profileringsarbetet för framtiden.

Klart hösten 2016

Arbetet kommer att ta några månader i anspråk. Hösten 2016 räknar vi med att kunna presentera ett preliminärt urval av kulturhistoriskt värdefulla miljöer, som politiker, tjänstemän och invånare i Hjo kan lämna synpunkter på.

Västarvet Kulturmiljö

Ulf Larsson
Tfn: 0760-52 80 50
E-post: E-postadress

Erik Holmström
Tfn: 0700-85 28 12
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35